Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

luBlig9c2JyVaJfUbAQ2ucpDZ3NDTCGk-NCbw57uitfXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

Is2_724a6kjLlxBVLuEzdxkq5Ll_4ETVZxzE9OeilanXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

vEzTBnyjBwQ4_lxRQepKOJI6xbfGpkqX6nJRh4k0TUzXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

UIseuscT73BnaKpc0OewObQdQMuOiquH0YJL7QSWj8zXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

9lZK_Fgq4J-_Yl28SnOoIW71WWBFgElFFhc32GjmQHXXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

nHtO9g0-M9AN7RiM_J0AuwxSe9DYIjy4TIlONEcjf8DXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

7Myyc0tAo3xZ-kOVFEFcqKhCvtaxckk-8kSXhyWn62LXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

C5j1arcVkuAor555yRXdfFzTeJVm3Y_ro2jMlA7FWeXXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

hJMkK-xagu9-EePrSYIfda5jbOFvhnVdtByBbwo6F5PXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

l8ap96YI0BEGMKbpvMx80VWFo_qzSP56lioAGSAejGRjuR5A5cqsGpcoDYij2g2l5lKAT0anMDUJ6PdDGPEidRIEvHhvs8_ch5SKHt9LWjvuxKnwgjFyzdWxRvoYP9cwLJ8dWH7k958nJ5F5a68gYGzssZn_vg88hfjrDuMU9gnITBGyIF8em86bJVEmJIReF6Ri1Lln1J_TZZ3Mi1e1IA

Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Zatrudnienie cudzoziemców w ramach oświadczeń

Zatrudnienie cudzoziemców w ramach oświadczeń

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

 

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy - (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca).


Obsługa interesantów składających i odbierających oświadczenia o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej,  Ukrainy   odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 14:00.

Obsługa interesantów odbywać się będzie według kolejności biletów pobranych  z biletomatu  znajdującego się na I piętrze tut. Urzędu.

Aby pobrać bilet należy na ekranie biletomatu nacisnąć przycisk „CUDZOZIEMCY - REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ”

 

Zatrudnianie cudzoziemców

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietna  2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2015 r. Nr 0 poz. 588)   przewiduje możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców będących obywatelami następujących państw:

 •  Republiki Armenii
 •  Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdawii,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy.

Warunkiem wykonywania legalnej pracy na zasadach określonych w §1 pkt 20 w/w rozporządzenia jest posiadanie ważnej wizy zezwalającej na wykonywanie pracy lub zezwolenia pobytowego (i wydanej na jego podstawie karty pobytu).

Informacje dot. wzorów dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Pracodawca lub osoba fizyczna, którzy zamierzają powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi muszą spełnić następujące przesłanki:

 •  zarejestrować oryginał oświadczenia wraz z jego kopią o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Powyższej rejestracji dokonuje się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie,
 • własnoręcznym podpisem potwierdzić zapoznanie się z treścią pouczenia będącym integralną częścią oświadczenia,
 • zatrudnienie cudzoziemca po uzyskaniu wizy jest możliwe tylko na okresy wskazane w zarejestrowanym oświadczeniu,
 • w przypadku rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie zarejestrowanego oświadczenia, pracodawca powinien zgłosić ten fakt w urzędzie pracy, w którym oświadczenie to zostało zarejestrowane,

Istnieje również możliwość zatrudnienia obcokrajowca obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy przebywającego już w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy otrzymanej na oświadczenie od innego pracodawcy lub zezwolenia pobytowego. W danym przypadku pracodawca musi dokonać rejestracji nowego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Inne ważne informacje

 •  Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące podmiot składający oświadczenie, cudzoziemca, określenie nazwy zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okresy wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiący podstawę wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz zapoznanie się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemca.
 • Oświadczenie powinno być złożone w dwóch egzemplarzach. Urząd Pracy umieszcza na oświadczeniu potwierdzenie jego rejestracji. Kopia oświadczenia pozostaje w aktach Urzędu, zarejestrowany oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie może ubiegać się w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej kraju stałego zamieszkania o wizę uprawniającą do wykonywania pracy.
 • Po wypełnieniu oświadczenia i zapoznaniu się z treścią pouczenia o obowiązkach  i konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi należy podpisać druk na obu jego stronach. Zaleca się, by oświadczenie i pouczenie były wydrukowane na obu stronach tej samej kartki.
 • Rejestrując oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy podmiot składający oświadczenie w w/w dokumencie powinien wskazać zawód zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy opublikowaną w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz.1145 )
 • Procedura rejestracji oświadczenia w PUP jest bezpłatna.
 • Oświadczenie wypełnione nieczytelnie, na którym widnieją ślady powielania, skreśleń lub wypełnione kilkoma charakterami pisma nie będzie mogło być zarejestrowane !!!
 • Oświadczenie musi być zarejestrowane  przed podjęciem pracy (co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca).
 • Rejestracji oświadczenia dokonuje osobiście pracodawca.

 W przypadku braku możliwości osobistego złożenia   powyższego dokumentu, czynności tych może dokonać pełnomocnik lub osoba upoważniona przez pracodawcę.

a)      pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odnośnym dokumencie rejestracyjnym;

b)      inny pracownik firmy legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy;

c)       inna osoba fizyczna legitymująca się pełnomocnictwem notarialnym.

 • Oświadczenia można zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie w pokoju nr 111 w godzinach od 8:00 do 14:00.
 • Oświadczenia będą rejestrowane w terminie do 7 dni licząc od daty ich złożenia.  W związku z powyższym oświadczenie powinno być złożone w urzędzie co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest wcześniejsza niż 7 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia, oświadczenie to może nie zostać zarejestrowane.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji wcześniej przyjętych oświadczeń, jeżeli podczas czynności weryfikacyjnych w oświadczeniach będą występowały błędy uniemożliwiające ich rejestrację.

Istnieje możliwość rejestracji oświadczenia drogą elektroniczną za pomocą strony www.praca.gov.pl

 (automatyczne przekierowanie na stronę www.praca gov.pl dostępne jest również z poziomu zakładki „USŁUGI  ELEKTRONICZNE”) 

 Schemat elektronicznej rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom:

krok 1. wybierz okno "oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi"
krok 2. z dostępnej listy wybierz – POWIATOWY  URZĄD PRACY W KOSZALINIE
krok 3. przejdź do edycji wniosku

 Złożenie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi poprzez stronę www.praca.gov.pl winno być złożone co najmniej na 5 dni  przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

 UWAGA! Oświadczenie jest ważne dopiero po zarejestrowaniu przez Urząd Pracy,  w związku z powyższym należy zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia pracy.

Zarejestrowane przez PUP Koszalin oświadczenia złożone w PUP w formie tradycyjnej jak również przesłane drogą elektroniczną odbiera osobiście pracodawca  w siedzibie Urzędu w pok. nr 111 w godzinach od 8:00 do 14:00.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, czynności tych może dokonać pełnomocnik lub osoba upoważniona przez pracodawcę.

a)      pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odnośnym dokumencie  rejestracyjnym;

b)      inny pracownik firmy legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy;

c)      inna osoba fizyczna legitymująca się pełnomocnictwem notarialnym.

   

Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 •  oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • potwierdzone własnoręcznym podpisem pouczenie dla pracodawcy o obowiązkach i konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi, (zaleca się, by oświadczenie i pouczenie były wydrukowane na obu stronach tej samej kartki).
 • w przypadku prowadzenia działalności rolniczej: zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego  albo inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego
 • w przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej ani rolniczej: dowód osobisty.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietna 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 588)

Zatrudnianie cudzoziemców na okres przekraczający 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin. Wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku od 745 do 1500 w pokoju nr 126, tel. 94 342 8382.

Pracodawca musi również uzyskać informację Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec. Oferta winna być złożona wraz z załącznikiem uzasadniającym oczekiwania oraz wymogi określone w ofercie przez pracodawcę wobec kandydatów do pracy.

 PUP w Koszalinie w imieniu Starosty wydaje powyżej wskazaną informację w terminie:

 •  nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy, w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy, w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wykaz zawodów i rodzajów pracy  w stosunku,  do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji Starosty znajduje się w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 09.10.2017 r.  poz. 4059  w Zarządzeniu nr 329/2017  Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2017 r . w sprawie  zmiany zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa zachodniopomorskiego o aktualny załącznik  - " Listę zawodów deficytowych w województwie zachodniopomorskim według struktury klasyfikacji zawodów i specjalności" .

 Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce i zasadach udzielania zezwolenia na pracę publikowane są na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

  

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

Barbara Stasiewicz

Anna Kajszczak

Doradca klienta

 Doradca klienta

94 3455721

 94 3455714

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców [ 3 ]
ikona DOC Załącznik do oferty pracy 15-02-16 09:01 30KB pobierz
ikona PDF Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielgalnie przebywającym na terytorium Polski -Dz U 2012 z dnia 6 lipca poz 769 02-08-12 09:35 791.44KB pobierz
ikona DOC Druk oferty pracy 03-01-17 08:04 84KB pobierz
Utworzono: 2017-07-18 11:46 | Redagował: Katarzyna Żmijowska 2017-10-11 13:45
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 653
 • sIA-QeAR6wd91opwJWWl1UTxhqJVVRcOXKlmguQhKby3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNZpHOnAr8MvKbEgYVFaABbIJA3noSNRApjyzaflolUXgPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • DD3TigkvkB7Hs2QKDA_GU3yJXiB6waU6hdjDeTc-cUO3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNZpHOnAr8MvKbEgYVFaABbIJA3noSNRApjyzaflolUXgPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • vOrYm5g0vGScUSuLYERqCZ7BvFPYOjxqpiXJx5DUqw63gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNZpHOnAr8MvKbEgYVFaABbIJA3noSNRApjyzaflolUXgPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • sBuxDjfnzAn5q1L2B3Uha5t701cpUmkHla7DtiRgGCa3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNZpHOnAr8MvKbEgYVFaABbIJA3noSNRApjyzaflolUXgPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • EpeXYLDEfQfxUEPDwMDG9-t1vtn5WnUbKHQO2c9HL563gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNZpHOnAr8MvKbEgYVFaABbIJA3noSNRApjyzaflolUXgPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • r0PSpdpa0JXC95W9bZfagr-vJtNP38fx1DTyA2BYaJG3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNZpHOnAr8MvKbEgYVFaABbIJA3noSNRApjyzaflolUXgPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • QIksI13O2jhOX0ScnhBbbHwacdhwakZ4ZCWTAiKlN4O3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNZpHOnAr8MvKbEgYVFaABbIJA3noSNRApjyzaflolUXgPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • Zt5wWaWt7QocMC-qU2apRXkEvlN9gjlMt1MavQXx0SK3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNZpHOnAr8MvKbEgYVFaABbIJA3noSNRApjyzaflolUXgPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • cRmABgekinNBmOyfnVpKf4BFicUsSPgmkgen1vCFQ8e3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNZpHOnAr8MvKbEgYVFaABbIJA3noSNRApjyzaflolUXgPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • z2HAec51b-J7PuXQjRY0hFjHG9BWO4oe2DHrH1Q4sM7XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

 • JFjNlNb0bSSp-OHI4KbR-5MdWjB3bDREoNIQMEgyGQ_XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

 • 9cpRkQjBtqILggUK23KsOoBcM9tLgEaCwQRl8rm98gHXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

 • KNpKZMgiaOVuHaISt8cC6IbiwPXIFsMQwY2jCp0SccDXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

 • I_hDw7V430Vqt57fgLxuvlersk8AHZHWe5CAEfNL_PvXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

 • 5tdDScoe1iDhRxlKvumNk1Vx4KBdw8Y903mIY749rGPXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

 • uHUuuvYRuA8S9uK056Vd7L6lNkFcecApUfhnUGLCQq3XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

 • ZKkWL6cdBcpQ4cGh4krSuJMAV_GG5QGjdEyTAYqaOiHXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

 • BZcd8AgA0Y57qwKyzog-I_FW6dmOJ18pR2kexA94gpnXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

 • Gvav6_Y72ZuWE5JeuL95tUAtc33Zqg0yUvaDzVDHil3XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

 • dj6CGauDQnDvo4EpHQyXEaS11DdVpFgpXulYJuOYUdvXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7wLfWwNcNdWWHSpaiXsPDej9PJSgZBysMx8wofCfGdUXvvLK-7uIlwJTm-mLKEBe1l94rxvSkZQDsyI33bmdZd4g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl