Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

4c6tB247Y67keo8kcrEyuFLrKcWCOGTDeNC4WsSoSaVXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

JIEsx2jgLoiNBuZ5OVnbROdAut6NqzYF-4ZsTmKd56VXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

-mErZ3GAGSSPAUBqmyPyF-MPT4lkXyck6QQZSS01mCRXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

AzSnMqRFRgzuqRMlurddqr_njfd1AKqOhbaOznN1jjRXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

pkxktGZyNoS6FptS6uuVeGalSjOXVFFMC10m6YH3QldXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

3MNCsTloZev_DDfRwD7HnB_WzrUgYu6QYyc876MshyxXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

tPRVEEKSFQOTHzWJnJ7AYocZ2DAlz9F1ZWLP5XUhSmxXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

f-tYtsszDNC50J2htWmT9WapLyIu4PlidhQRvyto_MFXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

ZTJfranlU6-Dkpuw6Mg8xNBY3oMK6ZXlQKTFlZ53vghXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

tybV1mKkx3ysNapA4MgwC47uJgdP_auPG_URPhBGEWZyYJn7Iaju_xq6yKjWxU3r5v7aZN8qwNtS6hVtBMgqUQ

Strona główna » Dla pracodawców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Nowy Regulamin Finansowania Kosztów Kształcenia ze Środków KFS obowiązuje od dnia 05.07.2017 r.

 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w 2018 r.

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych - lista zawodów
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zamknął nabór przyjmowania wniosków w 16.02.2018 r.
 
 

Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

 

Na wniosek pracodawcy na podstawie umowy Powiatowy Urząd Pracy  może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw (przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) w wysokości l00%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawcy, składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, wniosek zawierający:

 • dane pracodawcy: nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informację o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 • wskazanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, liczbę osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy, form kształcenia ustawicznego, kosztów kształcenia ustawicznego na jednego uczestnika oraz terminu realizacji wskazanych działań;
 • całkowitą wysokość wydatków na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, w tym wnioskowaną wysokość środków KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania środków KFS, w a przypadku środków z rezerwy KFS – priorytetów wydatkowania środków rezerwy KFS;
 • uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS, wraz z następującymi informacjami:
  • nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego,
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku   kursów – posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego. Jeżeli informacja ta jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych, prosimy o wskazanie tych rejestrów,
  • nazwa i liczba godzin kształcenia ustawicznego,
  • cena planowanej usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną co najmniej 2 wykonawców podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne,
  • informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

Do wniosku pracodawca dołącza:

 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa  w art. 37 ust. 1 pkt 1i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808);
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808);
 • kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 • wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku składanym przez pracodawcę, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 • niepoprawienia we wskazanym terminie wypełnionego nieprawidłowo wniosku lub
 • niedołączenia do wniosku wymaganych załączników.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy  zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w której określa:

 • strony umowy i datę jej zawarcia;
 • okres obowiązywania umowy;
 • wysokość środków KFS na finansowanie działań, o których mowa we wniosku;
 • numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z KFS oraz termin ich przekazania;
 • sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
 • warunki wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy;
 • obowiązek zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks  pracy;
 • warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową;
 • sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
 • odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji (UE), które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis;
 • zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
  • liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, w podziale według tematyki kształcenia ustawicznego, płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze;
  • liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
  • liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

 

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS, z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą.

W przypadku, o którym mowa powyżej, pracodawca zwraca powiatowemu urzędowi pracy środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie ze starostą.

Pracodawca zawiera umowę z wykonawcą działań w zakresie kształcenia ustawicznego zaplanowanego przez pracodawcę w ramach KFS.

Powiatowy Urząd Pracy  może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków i w tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

Umowa może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły.

Podstawa prawna:

Art. 69a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065) Rozporządzenie MRPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 639 ze zm.)

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 5 ]
ikona PDF Lista zawodów zgodnie z priorytetem 1 MRPiPS 03-01-18 08:31 200.13KB pobierz
ikona PDF REGULAMIN FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA ZE ŚRODKÓW KFS 10-07-17 09:20 125.95KB pobierz
ikona PDF WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KFS 30-01-18 08:49 159.9KB pobierz
ikona PDF OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 06-07-17 13:34 133.81KB pobierz
ikona PDF Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11-01-17 15:05 121.41KB pobierz
Utworzono: 2014-07-15 08:46 | Redagował: Katarzyna Żmijowska 2018-03-16 14:28
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10438
 • kp1SjS9uSIxPosBl4pOWtFnH_ZaPbDm-OsFWkQUOOl5JaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • nYdaX2As3TCK58pd28piva70bzp8GDXcpAjCTR1HYSZJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • 3kO8lpgPXyEYFmiMcoRfWh1WrRZmvfA5EUOubu8jjA9JaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • tmZdPQE1FGFVsuZM_7K2nB6Z1nBUdI_QgsJb7U_VO2xJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • 7Xk9DzOftMlqwEKb396rJ2sXek8Fx0_ayG8nH2BQ385JaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • fBVdlsb0eP344hhSZmSei8HkKS93ajAZ8XUwBGoyJrJJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • lUuz7PfCXgJh27Lg8FW5oxGRfBwRzwFpGRoXYZn7jjVJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • X079_IFxbN8QYHaHMjb1zhm9EeeXVsNYHrZntaEgTFpJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • u1M-RIPhN6Cfq72FToH2JCDvHf_40_WiVFDdCw0YVa1JaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • ZSeY_v3XWLeVY6BhltsAu3S7U7m2lUYCKbH1vKjpHlBXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • JVXX5VrJRksFWni_mCjJslXK_-xVtsjvu1JTZ7y7NTxXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • YbTk70YmM7L7n3U8BJXuokdu16UBK3vJB0iS4i7EqIJXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • Np20ztfAgbgTCD97aZL42e-ceRMrFeLW_2n_uvoh3EdXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • iUTMz8gFZUwe6Z70CDcbd-Hz9eaTGAqy0kzswcE3kwhXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • 7sRzfmAadcREf-saMUzp3_NKNzk-C78fFb0gYijsUmJXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • y1QFFzeTp3gDKkMpL6Iame3VU43Y6CcYdbGteQYC5y5XYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • HQyQ9MOfemkK9SiOXoF4qFbXqD8zrd_TkyrbjlaLbKhXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • U4e9t11TNsxZ3evingMAntm8aRLRwtGNSUe01wf3NvlXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • Z9ldP6Qp_42LHe4372_GeED_B-TEALylMwFQUmR-eWdXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • ePqQUq_KmBfeOiQeRJ4w4sbJr5fL_ghYDwnNhfjFNVJXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl