Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

WcsKpa7sevhD37ot_STyt3lShqiBJj-mKJ80OrIusRrcVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

iXLe-7mQZCmMi89lODDa_tnlKMAu1lQWzIIbKEac1gjcVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

4ATMDX5mdnlTfmK04sYumizWdlGyGmY1NAe7OdKfDJ3cVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

oFXj2-5GThaTPtJpIKCMI00C2RVfzU0249Seidv8tv7cVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

M11YaXlsvcVVNZlm-xSvh_FQjDeKjSKov7lQ2nddQBPcVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

iciiJVE8rgUujtMDGL4SUtOy82oLozYCQ_sfYQ2Lvm3cVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

5Et5vnsX2S27y3ky_2JkzFPqAp7QuNoJMF7mE2LkTL7cVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

zfTI_OR6XcKK8Ad9bXAzxFZ2OQrwbR-ISoNRYDhr6FbcVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

SVCJLKwLqm4GAakMZOZLVQfGp00ouaOTlnO4cYN6aWPcVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

vT4YlXeahjs3rZn10Weucv_QPRhB1kwOKI2nQ-zFqOeEBX9FH_mGtNMQueZu4rj9JROk-vg5zZQofO-3ICXBytfuoRfsuADoova3t4HzCJjMYXSPsuw8uQCmUnvgOCOi

Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia

Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U.z 2017r. poz.1065, z późn.zm.wprowadza się zmiany :

 • po art.150 e dodaje się art.150f w brzmieniu: "Art.150f"
 1. Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje  pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesiecy częsć kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku zycia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiacu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace obowiazującej w ostatnim dniu kazdego rozliczanego miesiaca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 2. Starosta nie może zawrzeć umowy ,o której mowa w ust. 1, z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczacych zakładu pracy.
 3. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy , do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracyskierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywania jest refundacja, o której mowia w ust 1., oraz przez okres 12 miesięcy  po zakończeniu tej refundcji.
 4. Niewywiązanie sie z warunków, o których mowa w ust.3, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30dni od dnia doreczęnia wezwania starosty.
 5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego , rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy lub wygasnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy, o którym mowa w ust.3, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku mozliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
 7. Refundacja o której mowa w ust.1, jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.      

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwiskoStanowiskoTelefon
Marta Krysztofiak Referent 94 34 55 727
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia [ 3 ]
ikona PDF Oświadczenie kwartalne dla pracodawców po zakończonej 12 miesięcznej refundacji wynagrodzenia osób do 30 roku życia 31-03-17 14:31 51.33KB pobierz
ikona PDF Rozliczenie refundacji wynagrodzenia osób do 30 roku życia 03-01-18 08:54 79.28KB pobierz
ikona PDF Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 14-01-16 13:44 121.41KB pobierz
Utworzono: 2016-01-14 08:19 | Redagował: Marzena Rudol 2017-06-27 08:20
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3743
 • 5jXaIwY-2VOACpVkNPcSMFGaaGjILcTFAD2kBCQaPPHDFR6EK7yyg11vXfNvTp72uKsOF4R_uCuRgQ4fwGSal2FrD8-vOzNyBW4nfqDv_MibxjdyEDtThYbvAWkdqiCP

 • DXgCGs92U9uwF9Qe5T_tWZM0TeB6bBnYVtSBNzf30KTDFR6EK7yyg11vXfNvTp72uKsOF4R_uCuRgQ4fwGSal2FrD8-vOzNyBW4nfqDv_MibxjdyEDtThYbvAWkdqiCP

 • 93t4LjjAQAqQ0ZMtFEQRM0QoBr6J3qDVt5Kq-ql7QFzDFR6EK7yyg11vXfNvTp72uKsOF4R_uCuRgQ4fwGSal2FrD8-vOzNyBW4nfqDv_MibxjdyEDtThYbvAWkdqiCP

 • 4Oz-yaQUuA0wtBw4hW1zzlshb_TXMfoUsy3Y6VLaetzDFR6EK7yyg11vXfNvTp72uKsOF4R_uCuRgQ4fwGSal2FrD8-vOzNyBW4nfqDv_MibxjdyEDtThYbvAWkdqiCP

 • qPRActeqmJO58Uvf8MHq7r4kyihe7F4k-gjtLLjXWmbDFR6EK7yyg11vXfNvTp72uKsOF4R_uCuRgQ4fwGSal2FrD8-vOzNyBW4nfqDv_MibxjdyEDtThYbvAWkdqiCP

 • cw4I8eubFghA8Jq2YQhoooJyaGJuHmmJ1OBENpCgPhPDFR6EK7yyg11vXfNvTp72uKsOF4R_uCuRgQ4fwGSal2FrD8-vOzNyBW4nfqDv_MibxjdyEDtThYbvAWkdqiCP

 • QBCghWRmh3FnH1SLDHMCWATPrNPCnJry69dbv-3BTwzDFR6EK7yyg11vXfNvTp72uKsOF4R_uCuRgQ4fwGSal2FrD8-vOzNyBW4nfqDv_MibxjdyEDtThYbvAWkdqiCP

 • 4q7QPsvZE0EVHUxxlg9kx85nNzTGh0btbhuUbOITIanDFR6EK7yyg11vXfNvTp72uKsOF4R_uCuRgQ4fwGSal2FrD8-vOzNyBW4nfqDv_MibxjdyEDtThYbvAWkdqiCP

 • qNRCxTHXofrMhVKehIriWNsVpyhgP2tzHbn-XeZlEJLDFR6EK7yyg11vXfNvTp72uKsOF4R_uCuRgQ4fwGSal2FrD8-vOzNyBW4nfqDv_MibxjdyEDtThYbvAWkdqiCP

 • V2VL8D5ZVVV7XCz7moDJzVilk4ldJZEQDNpJMD2Zc5ncVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

 • nq9IdtWctWNubImEDcl_-lkjy7_94Zw4QvAVx6jrGIrcVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

 • lzuLgwt3Hy1jCdsuYcv2vBDSCIjHgMEcrqng3mlRnNXcVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

 • 4DxxfAtrn9mXwF0VhdvEC01WK6b1fO4_JqTBbA-lvG3cVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

 • AAMNpautcKQvtRdiMT7ECCC_xu2hY4RFmuHGbTa_DS7cVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

 • dW7dZM3a2pQz4OlHuzwrffrEPuHcNWWph6ulsTPJBZTcVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

 • znC_iL90R1PO0V8WGUoTx7vIS1uiSjFataJbagdX9mPcVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

 • j9lG9Ygu-AkVyUstV009W9Wc-TDIbr4FFklQ4JA1B_rcVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

 • TwuvYrDszE4wlXAM1RFpfG4LPCz4rMWUHg9rVK5pE53cVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

 • ur_fVrCdvtalDbsTx8ty8UTLrxbG7-IoU5y5p3IQ6bfcVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

 • 9sluSDnlaNUTATEZ0nYtd4QHtZXAI_joFMuHYdbcgH7cVG9uM6Qgyyp2wjUVfDb9c15RJx1TxpmBiPSEYWLtA3aLfN5_JgsytvELvA65QfuynCXCHVdIw02wBWsPR5I1

Projektowanie stron: IntraCOM.pl